thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

PYÈS LAJAN KI TE PÈDI A

‘ PYÈS LAJAN KI TE PÈDI A’

« Sipoze yon fanm ki gen dis bèl bijou annajan. Si li pèdi yonn, eske li p’ap limen lanp, vire kay la tèt anba pou li bouske nan tout ti kwen jouk li jwenn li? Lè l jwenn li, l’ap rele zanmi l ak vwazin li yo, l’ap di yo: Vin fè fèt avè m. Mwen jwenn pyès lajan m ki te pèdi a. »