thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Pouvwa Sentespri a ban nou pou nou vin temwen rezirèksyon Jezi

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 8 Men, lè Sentespri a va desann sou nou, n’a resevwa yon pouvwa. Lè sa a, n’a sèvi m’ temwen nan Jerizalèm, nan tout peyi Jide ak nan tout peyi Samari, jouk nan dènye bout latè. » (Travay 1:8)

« 10 Men pawòl Seyè a di: – Se nou menm menm ki pou sèvi m’ temwen. Se nou menm mwen te chwazi pou sèvi m’, pou nou konnen m’, pou nou kapab mete konfyans nou nan mwen, pou nou ka konprann se mwen menm sèl ki Bondye tout bon an. Anvan mwen, pa t’ gen lòt bondye. Apre mwen, p’ap gen lòt bondye. 11 Se mwen menm sèl ki Granmèt la, Seyè a. Pa gen lòt ki ka delivre nou pase mwen menm! 12 Se mwen menm ki te di nou davans sa ki gen pou rive. Se mwen menm ki delivre nou. Pa gen ankenn lòt bondye lòt nasyon yo ki janm fè sa pou nou. Nou menm, se temwen mwen nou ye. Se mwen ki Bondye. Se Seyè a menm ki di sa. » (Ezayi 43:10-12)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo